Notificare cu privire la reglementările din domeniul serviciilor digitale ("DSA")

În măsura în care se va considera că BMW AG sau BMW România ("BMW" sau "noi" sau "nouă/noastre/noastră/noștri") oferă prin intermediul acestui website oricare dintre serviciile de intermediere prevăzute la art. 3 lit. g) din Regulamentul privind serviciile digitale ("DSA"), vor fi aplicabile următoarele:

1) Puncte de contact pentru comunicarea în legătură cu DSA (art. 11 și 12 din DSA)

Punctul nostru unic de contact pentru autoritățile statelor membre, Comisia și Comitetul menționate la art. 61 DSA (art. 11 alin. 1 DSA) și pentru destinatarii serviciilor noastre (art. 12 alin. 1 DSA) este:

Email: dsa.ro@bmwgroup.com

De asemenea, ne puteți contacta telefonic la +40 312 297 798.

Puteți comunica cu noi în limba română, precum și în limba engleză.

2) Rapoarte de transparență și alte date relevante (art. 15 și 24 din DSA)

În conformitate cu art. 15 alin. 1 DSA, în măsura în care vom avea această obligație legală, vom pune la dispoziția publicului, o dată pe an, rapoartele în materie de transparență, cu privire la orice eventuală moderare a conținutului realizată de noi și orice alte informații necesare potrivit legii. În acest caz, vom publica informații privind numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului din UE, calculat ca medie pe perioada celor șase luni anterioare și în conformitate cu metodologia prevăzută în actele normative relevante, la fiecare șase luni. Dacă va fi cazul, vom actualiza în consecință această pagină pentru a furniza informații cu privire la modul de accesare al acestor rapoarte și date.

3) Mecanismul de notificare și de acțiune (articolul 16 din DSA)

În conformitate cu art. 16 DSA, persoanele fizice și juridice vor avea posibilitatea de a trimite notificări cu privire la informațiile pe care le consideră a reprezenta conținut ilegal pe www.mini.ro. Puteți face acest lucru prin trimiterea unui e-mail la dsa.ro@bmwgroup.com. Dacă doriți să trimiteți o astfel de notificare, vă rugăm să includeți următoarele puncte în notificarea dumneavoastră:

 1. o explicație suficient de bine fundamentată a motivelor pentru care susțineți că informațiile în cauză reprezintă un conținut ilegal;
 2. o indicație clară a locației electronice exacte a informațiilor respective, cum ar fi URL-ul sau URL-urile exacte sau, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal adaptat la tipul de conținut și la tipul specific de serviciu;
 3. numele și adresa dumneavoastră de e-mail (cu excepția cazului în care în notificarea dumneavoastră este vorba despre informații despre care credeți că au legătură cu infracțiuni care intră în categoriile prevăzute la art. 3-7 din Directiva 2011/93/EU, cum ar fi infracțiunile referitoare la abuzul sexual, exploatarea sexuală, pornografia infantilă, ademenirea copiilor în scopuri sexuale, instigarea, complicitatea și tentativa la aceste infracțiuni). În aceste cazuri sau în alte cazuri în care doriți să trimiteți o notificare fără posibilitatea de identificare, puteți apela +40 312 297 798, notificarea dumneavoastră urmând a fi analizată de unul dintre colegii noștri; în măsura în care ni se pune la dispoziție adresa de email a persoanei care trimite notificarea, vom confirma primirea notificării, fără întârzieri nejustificate, persoanei care trimite notificarea.
 4. o declarație prin care să confirmați că sunteți convins, cu bună credință, că informațiile și afirmațiile cuprinse în notificare sunt corecte și complete. 

Vom procesa toate notificările în timp util, cu diligență, nearbitrar și în mod obiectiv; vom notifica fără întârzieri nejustificate persoana sau entitatea care a trimis notificarea cu privire la decizia noastră și vom indica orice căi de atac legale posibile.

4) Informații privind restricțiile de conținut în legătură cu utilizarea serviciului (art. 14 alin. 1 teza 3 din DSA), privind sistemul nostru intern de soluționare a reclamațiilor (art. 20 din DSA) și privind opțiunile de soluționare extrajudiciară a litigiilor (art. 21 din DSA)

Informațiile prezentate mai jos și referitoare la sistemul nostru intern de soluționare a reclamațiilor (art. 20 DSA) și la opțiunile de soluționare extrajudiciară a litigiilor (art. 21 DSA) se aplică numai destinatarilor serviciilor BMW care sunt considerate „platforme online” în sensul DSA. Această platformă este www.mini.ro.

Putem lua anumite decizii restrictive cu privire la conținutul sau conturile destinatarilor serviciilor noastre intermediare (inclusiv persoanele fizice și entitățile care trimit notificarea) în sensul DSA, dacă considerăm că destinatarii au încălcat legea sau termenii și condițiile noastre generale de afaceri și de utilizare pentru serviciul intermediar respectiv (în continuare: "Termeni și condiții"). Putem decide (I) să restricționăm sau să blocăm vizibilitatea conținutului utilizatorului, (II) să suspendăm sau să reziliem furnizarea tuturor sau a unei părți din serviciile noastre către destinatari, (III) să suspendăm sau să închidem contul destinatarului, (IV) să restricționăm oportunitățile de monetizare a conținutului destinatarilor sau (V) să refuzăm companiilor utilizarea piețelor lor online dacă nu putem identifica (urmări) respectivele companii, așa cum prevede DSA. De asemenea, notificările transmise de un destinatar pe baza unui conținut potențial ilegal sau care încalcă Termenii și Condițiile noastre va fi procesat ținând cont de acest tip de conținut. 

 • Sistemul intern de soluționare a plângerilor:
  În cazul în care destinatarii serviciilor noastre nu sunt de acord cu o astfel de decizie, aceștia pot depune o reclamație împotriva deciziei BMW prin intermediul sistemului nostru intern de soluționare a plângerilor. Reclamațiile pot fi depuse gratuit prin e-mail la dsa.ro@bmwgroup.com în termen de 6 luni de la primirea deciziei contestate. În cazul în care avem nevoie de informații suplimentare pentru a procesa reclamația, reclamanții pot fi contactați de către angajații noștri. Reclamațiile sunt procesate în timp util, în mod nediscriminatoriu, diligent și nearbitrar, sub supravegherea personalului calificat. De îndată ce am luat o decizie, aceasta va fi comunicată reclamantului fără întârzieri nejustificate.. 
 • Soluționarea extrajudiciară a litigiilor în fața organismelor autorizate de soluționare extrajudiciară a litigiilor:
  Pentru a soluționa litigiile legate de deciziile luate în cadrul sistemului nostru intern de tratare a plângerilor sau de lipsa soluționării plângerilor, există, printre altele, posibilitatea de a solicita o soluționare extrajudiciară a litigiilor în fața unui așa-numit „organism autorizat de soluționare extrajudiciară a litigiilor”, conform definiției din art. 21 DSA. Organismele certificate de soluționare extrajudiciară a litigiilor sunt organisme imparțiale și independente certificate în mod expres de către statele membre ale UE și care, datorită capacităților și expertizei lor, sunt în măsură să examineze litigiile prezentate. BMW va coopera cu organismul de soluționare extrajudiciară a litigiilor în conformitate cu cerințele legale. Organismul certificat de soluționare extrajudiciară a litigiilor nu are competența de a le impune părților o soluție obligatorie cu privire la litigiu.

  Mai multe detalii despre orice soluționare extrajudiciară a litigiilor vor fi comunicate destinatarilor serviciului, împreună cu orice decizie care poate fi atacată.

În cazul în care pagina web va fi utilizată în viitor ca platformă online, în sensul prevăzut de DSA, BMW va soluționa cu prioritate și fără întârzieri nejustificate reclamațiile depuse de organismele, organizațiile și asociațiile prevăzute la art. 86 (1) din DSA.

Informațiile de mai sus nu restricționează drepturile destinatarilor. Destinatarii serviciilor păstrează toate drepturile ce le sunt conferite de legislația aplicabilă în vigoare și pot contesta, în orice fază, deciziile BMW în fața instanțelor judecătorești, în conformitate cu legislația în vigoare.

5) Măsuri și protecție împotriva utilizării abuzive (articolul 23 din DSA)

Vom suspenda furnizarea serviciilor noastre către destinatarii serviciului care furnizează frecvent conținut vădit ilegal și vom face acest lucru pentru o perioadă de timp rezonabilă, după emiterea unui avertisment prealabil. În plus, vom suspenda, pentru o perioadă rezonabilă de timp, după emiterea unui avertisment prealabil, procesarea notificărilor și reclamațiilor transmise prin intermediul mecanismelor de notificare și acțiune sau al sistemelor interne de soluționare a reclamațiilor de către persoane fizice sau juridice sau de către reclamanți care transmit frecvent notificări și reclamații care sunt în mod evident nefondate. Pentru a decide dacă să suspendăm serviciul, vom evalua de la caz la caz și în timp util, cu diligență și obiectivitate, dacă destinatarul, persoana, entitatea sau reclamantul a comis un abuz, luând în considerare toate faptele și circumstanțele relevante rezultate din informațiile de care dispunem. Aceste circumstanțe - pe care le vom lua în considerare atunci când vom stabili dacă a avut loc un abuz și care ar trebui să fie durata adecvată a oricărei suspendări - vor include cel puțin următoarele:

 1. numărul total de elemente cu conținut vădit ilegal care au fost transmise într-un anumit interval de timp;
 2. proporția relativă din numărul total de elemente de informații furnizate sau de notificări transmise într-un anumit interval de timp;
 3. gravitatea abuzurilor, inclusiv natura conținutului ilegal și natura consecințelor acestuia;
 4. acolo unde este posibil, identificarea intențiilor urmărite de destinatarul serviciului, de persoana fizică, entitate sau reclamant.

6) Obținerea și evaluarea auto-certificărilor și altor informații privind comercianții

În cazul în care această pagină web va fi folosită în viitor ca platformă online în sensul DSA, care să permită încheierea contractelor la distanță între comercianți și consumatori, BMW va depune eforturi pentru a obține și evalua auto-certificările și toate celelalte informații necesare potrivit cadrului legal în vigoare, de la toți comercianții care vor oferi produse și/sau servicii pe această pagină web, cu deplina respectare a termenelor legale aplicabile.